Vedtægter - Tønder Politihundeforening

Tønder Politihundeforening
Stiftet 2014
Title
Gå til indhold
Vedtægter for Dansk Politihundeforening – Tønder afdeling af 2014

§1
Foreningen er en lokal afdeling af Dansk Politihundeforening, og dens officielle betegnelse er:
”Dansk Politihundeforening – Tønder Afdeling”

§2
Det er foreningens opgave, i overensstemmelse med Dansk Politihundeforenings love, at samle
politihundeførere og andre interesserede i Tønder og omegn til fremme af opdræt og dressur af
hunde til praktisk anvendelse i politiets tjeneste og blandt civile medlemmer, at afholde
konkurrencer ved egen foranstaltning eller i samråd med områdelederen, samt at varetage
hundeførernes interesser.

§3
stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages enhver i foreningens arbejde interesseret person.
Medlemskabet er betinget af at der på forlangende fremlægges en straffeattest.

stk. 2: Personer, der ønsker at støtte foreningen, kan optages som passive medlemmer.

De modtager foreningens medlemsblad, men er ikke berettiget til at deltage i nogen form for ak-
tivt forenings- eller hundearbejde, hverken som bestyrelsesmedlem, hundefører el. dommer, og
har ikke stemmeret i foreningens anliggender.

stk. 3: Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

stk. 4: Hunde, der ikke er stambogførte i DKK, kan ikke optages i foreningen.

stk. 5: Undtaget fra kravet i stk. 4 er tjenestehundeførere i sektion 1, som kan fremvise en
træningstilladelse udstedt af Rigspolitichefen.

stk. 6: Et medlem af lokalafdelingen kan / må træne med flere hunde i lokalafdelingen, uden at der
opkræves et ekstra gebyr.

Til en træningssamling kan der dog kun medbringes den hund hvis træningsstadie passer til det
hold som hundeføreren har besluttet sig for at træne med ved den pågældende træningssamling.

I tilfælde hvor en hundefører træner en hvalp op til udskiftning af sin gamle hund kan bestyrelsen
dispensere fra ovenstående regler for en overgangsperiode.

stk. 7: Medlemmer af andre lokalafdelinger af Dansk Politihunde Forening kan mod betaling af
træningsgebyr træne i Tønder Politihunde Forening, såfremt bestyrelsen skønner det ikke er til
ulempe for de ordinære medlemmers træning.

§4
Næste års kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet opkræves forud en
gang årligt, som betales senest 1. februar ved indsættelse på lokalforeningens bankkonto. Ved
indmeldelse betales 1 års kontingent.

Kontingentet til lokalafdelingen indeholder kontingent til område forening og Hovedforeningen.

Aktive medlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 3 måneder før
regnskabsårets afslutning.

§5
stk. 1: Kontingent restance ud over 2 måneder medfører fortabelse af medlemsretten.

stk. 2: Såfremt et medlem forsætligt modarbejder foreningens formål, eller hvis pågældende før/efter
sin optagelse har gjort sig skyldig i moralsk forkastelige forhold eller handlemåde, eller i et sådant
omfang/forhold at hans forbliven foreningen kan nedsætte denne eller dens medlemmer i
almindeligt omdømme, kan bestyrelsen henstille til Dansk Politihundeforenings hovedbestyrelse,
at pågældende bliver ekskluderet.

Eksklusionen kan kun foretages af hovedbestyrelsen.

§6
Bestyrelsen, der består af formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt de
aktive medlemmer. Valgene foregår på den ordinære generalforsamling.

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år således at:

- Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår de lige år.

- Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem afgår de ulige år.

Uden for bestyrelsen vælges 1 bilagskontrollant for en periode af 2 år, således at revisoren afgår de lige år.

Hvert år vælges samtidig 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 bilagskontrollantsuppleant.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær samt materiale –og terrænforvalter.

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Over forhandlingerne føres en protokol,
der underskrives af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst formanden (næstformanden) og 2
bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§8
Ved sin bestyrelse er foreningen (lokalafdelingen) selv ansvarlig for foreningens økonomi.
Kassereren, der fører regnskabet og medlemsfortegnelsen, må ikke ligge inde med større
kontantbeholdninger end de til løbende udgifter nødvendige beløb. Beløbets størrelse fastsættes
af bestyrelsen.

Der foretages revision mindst 1 gang årligt ved regnskabets afslutning. Regnskabsåret er fra den
01.01. til den 31.12.

Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand.

§9
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse skal
ske mindst 4 uger før ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger
før mødets afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde flg.:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag.

6. Valg Jf. § 6.

7. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 2/5 af
foreningens aktive medlemmer, der i givet fald skriftligt til formanden indgiver forslag til
behandling.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling, dog kun med 1 uges varsel og senest 3 uger
efter begæringen er modtaget.

Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og afstemninger foretages ved
håndsoprækning, medmindre nogen af de fremmødte begærer skriftlig afstemning.
Stemmeberettigede er aktive medlemmer som max. kan stille med 1 fuldmagt.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.


§10
Forslag til ændringer af denne lov skal indsendes til formanden inden en ordinær
generalforsamling og i overensstemmelse med reglerne for indsendelse af forslag.

Til vedtagelse af lovændringer kræves 2/3 af de på generalforsamlingen værende stemmer.

§11
Bestemmelse om foreningens ophævelse kan kun træffes af en generalforsamling, når evt.
ophævelse er opført på dagsordenen, og når ¾ af foreningens aktive medlemmer stemmer derfor.
Ved ophævelse af foreningen træffer generalforsamlingen straks beslutning om anvendelse af
foreningens midler og ejendom.

§12
stk. 1: Der søges hvert år afholdt en lokalkonkurrence, hvis program er det af dansk
Politihundeforening fastlagte for hunde i patruljeklassen. Deltagernes hunde skal opfylde
betingelserne for at kunne deltage i konkurrencer.

stk. 2: Til alle konkurrencer inden for Områdeforeningen afholdes udtagelseskonkurrencer, hvis dette
er nødvendigt. Til andre konkurrencer, såsom sommerkonkurrencer og venskabskonkurrencer
udtages deltagerne af bestyrelsen, og her vil der blive lagt vægt på træningsindsats, om føreren
har deltaget ved konkurrencer som figurant m.m.

Sådan vedtaget ved stiftende generalforsamling den 27.6.2014

Kim Birk    Mona Haubold    Keld Stabell

 Marianne Baaden    Jan Jensen
Tilbage til indhold